ינואר ב23, 2023

הודעה בדבר בחירות לחברות באגודה ביום ראשון 29/1