השנה בליל הסדר, בשעה 23:00, נצא לחצרות ולמרפסות, ניגש לחלונות, ונקרע את השמים.

תושבי תקוע היקרים –

"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה"
"ונצעק אל ה' אלהי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו"

השנה בליל הסדר, בשעה 23:00, נצא לחצרות ולמרפסות, ניגש לחלונות, ונקרע את השמים.

מי בקול ומי בקול דממה דקה. בשירה ובבכי. נצעק כך שקולנו יישמע עד לעומק מנהרות עזה, וגם למרומים יגיע. יעניק תקווה ויעורר חמלה.

שנזכה לשמוע אח"כ את הקול שאומר "מה תצעק אליי דבר אל בני ישראל וייסעו", קול שאומר –

"מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה
רב לך שבת בעמק הבכא
והוא יחמול עלייך חמלה"

לשנה הבאה בני חורין, לשנה הבאה בירושלים הבנויה

אברהם בלידשטיין
רב היישוב

Уважаемые жители Ткоа!

«И вздохнули сыны Израилевы от работы и закричали, и вознесся вопль их к Богу от работы»
«И воззвали мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь голос наш, и увидел нищету нашу, и труд наш, и тяготы наши»

В этом году во время Седер Песах, в 23:00, мы выйдем во дворы и на балконы, подойдем к окнам и разорвем небо. Кто голосом, а кто минутой молчания, кто в пении и плаче. Мы будем кричать так, чтобы наш голос был услышан глубоко в туннелях Газы, а также достиг высот. Это даст надежду и пробудит сострадание.

Да будет мы удостоены услышать позже голос, который говорит: «Почему вы кричите ко мне сыны Израилевы, и они пойдут», и голос, который говорит:

«Святой царь святого города поднимись и восстань из развалин. Полно тебе пребывать в долине печали, Он (Всевышний) проявит сострадание к тебе»

В следующем году свободными людьми, в следующем году в отстроенном Иерусалиме

 

Dear residents of Tekoah –

“The people of Israel groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God”
“Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors, and the Lord heard our voice and saw our misery, toil, and oppression”

This year on Seder night, at 11 pm, we shall go out into the courtyards and balconies, go to our windows, and rend the heavens. Some with sound, some in a still small voice. Singing or crying. We shall cry out so that our voice will be heard in the very depth of Gaza’s tunnels and will also reach the highest heavens, instilling hope and arousing compassion.

May we then be privileged to hear the voice saying “What are you crying out to me? Tell the Israelites to move on”, a voice that will say:

“O Sanctuary of the King, royal city
Arise and depart from amid the upheaval
Too long have you dwelled in the valley of weeping
He will shower compassion upon you”

Next year we shall be free humans, next year in the rebuilt Jerusalem