חג מתן תורה תשפ"ב || בית כנסת סוכת דוד

שבת נשא:

שחרית כרגיל,
מנחה ב- 19:25
ערבית לפני החג ב- 20:05

שבועות:

קריאת מגילת רות ב- 4:45 
שחרית מתחילה ב- 5:00 (נץ ב5:35)

מניין שני של שחרית יתקיים ב- 8:30 
סוף זמן ק"ש ב- 9:06 (גר"א)

מנחה ב- 19:30 
ערבי של מוצאי חג ב- 20:24

אין לעשות הכנה לקראת שבועות לפני 20:23!!!